mój koszyk moje konto
bielizna dla niej bielizna dla niego nowości bieliźniarskie promocje bielizny wyprzedaże bielizny
wyszukajWyprzedaż
Biustonosz minimizer 138 (W)
newsletter
Chcesz otrzymywać wiadomości o promocjach bielizny i aktualnych wydarzeniach?

blog misterna.pl
nasz blog - zagłębiamy tajemnice mody i stylu
wstecz

Nasz adres

Del Finio
ul. Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok
NIP: 718-174-27-71
REGON: 200163983
BDO: 000286957

e-mail: kontakt@misterna.pl

telefon: 85 654 00 55

Pod powyższym numerem jesteśmy dostępni i służymy pomocą w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek od 10:00 do 17:00

Adres odsyłkowy
Del Finio
ul. Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok

Nasze konto
mBank, grupa BRE Bank S.A.
Nr konta: 82 1140 2017 0000 4102 1218 9892

UWAGA! Sklep nie prowadzi sprzedaży w tradycyjnym punkcie stacjonarnym. Odbiór osobisty bielizny jest możliwy po uprzednim przygotowaniu towaru do wydania na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej lub zamówienia telefonicznego.

Na wiele pytań odpowiedź można znaleźć w dziale 'Pomoc'.

Regulamin sklepu internetowego misterna.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Del Finio, ul. Łącznikowa 28/2, 15-163 Białystok, kontakt@misterna.pl

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem misterna.pl/wysylka,pomoc,4.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

4. Dane wrażliwe - są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem misterna.pl/wysylka,pomoc,4.html

6. Dowód zakupu - paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą O Podatku Od Towarów I Usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu - komórka na stronie sklepu www.misterna.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks Dobrych Praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy O Przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych na stronie sklepu www.misterna.pl produktów na podstawie wyborów Kupującego.

14. Kupujący - zarówno Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny, jak i Klient.

15. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

16. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

17. Platforma internetowa ODR - unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem webgate.ec.europa.eu/odr

18. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem misterna.pl/wysylka,pomoc,4.html

19. Podmiot uprawniony - podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

20. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: misterna.pl/polityka-prywatnosci,pomoc,1_2.html

21. Prawo Konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r.

22. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

23. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

24. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.

25. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

26. Rejestr UOKiK - rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

27. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

28. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

29. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.misterna.pl - nazywany dalej misterna.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

30. Sprzedający:

Del Finio Łukasz Kondrat
ul. Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok
Konto bankowe: 82 1140 2017 0000 4102 1218 9892
NIP: 7181742771
REGON: 200163983
Rejestr Ewidencji Gospodarczej Prezydenta Miasta Białegostoku: 734441

31. Nazwa skrócona Sprzedającego: Del Finio

32. Dane kontaktowe:

Del Finio
ul. Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok
e-mail: kontakt@misterna.pl
telefon: 85 654 00 55

33. Administrator Danych Osobowych:

Del Finio Łukasz Kondrat
ul. Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok
NIP: 7181742771
REGON: 200163983

34. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

35. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych obejmująca czas od przyjęcia zamówienia do jego przetworzenia i przekazania do dostawy.

36. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. w przypadku Przedsiębiorców Indywidualnych oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

37. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

38. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

39. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

40. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu misterna.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia wraz z załącznikami poprzez wysłanie na trwałym nośniku na wskazany adres e-mail: szczegółowego zestawienia zamówienia wraz z wszelkimi cenami, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf oraz linków do samodzielnego pobrania: regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy specyfikacji i dowodu zakupu

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu misterna.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

12. Kupujący zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu
b) wybór rodzaju dostawy
c) wybór rodzaju płatności
d) wybór miejsca wydania rzeczy
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „potwierdź zakup”

3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sprzedający na wskazany przez Kupującego adres wyśle e-mail z wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego poprawności parametrów zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się drogą elektroniczną w skutek kliknięcia w link aktywacyjny zawarty w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

11. W przypadku kiedy zakupione przedmioty objęte są darmową dostawą i następuje zwrot części towarów powodujący, że próg kwotowy uprawniający do darmowej dostawy przestaje być osiągnięty, Kupujący traci przyznane wcześniej prawo do darmowej dostawy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, a Przedsiębiorcy Indywidualnemu na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od objęcia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu udostępnionym przez sklep (kliknij aby pobrać) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że ten zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu zgodnie z art 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego inny sposób zaspokojenia.

6. Od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
b) żądać usunięcia wady

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

11. Koszty rękojmi, wymiany lub naprawy wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
b) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
c) żądania usunięcia wady
Sprzedający w terminie 30 dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.

15. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu.

16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17. W terminach określonych w §5 pkt 14-16 Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 14-15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia od Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a) adres pocztowy - niezbędne do wystawienia dowodu zakupu
b) miejsca wydania rzeczy - niezbędny do zaadresowania przesyłki
c) e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
d) numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce: misterna.pl/regulamin,pomoc,14.html. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w misterna.pl.

I. Administrator Danych Osobowych sklepu misterna.pl

Administratorem danych osobowych sklepu mistena.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest:

Del Finio Łukasz Kondrat
Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok
NIP: 718174271
REGON: 200163983

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

a) certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a misterna.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem
b) gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę
c) dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa
d) system IT misterna.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w misterna.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może uzupełniać lub zmodyfikować dane w bazie sklepu misterna.pl, a na żądanie może swoje dane całkowicie skasować.

W trakcie rejestracji prosimy o podanie:

a) imienia i nazwiska: niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
b) adresu (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto): niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki
c) e-mail: niezbędny w procesie logowania do misterna.pl i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu
d) numer telefonu: niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
Dane są przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

2. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

a) imienia i nazwiska lub nazwa firmy/instytucji: niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
b) adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto): niezbędny do zaadresowania przesyłki
c) e-mail: niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
d) numer telefonu: niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a) imienia i nazwiska lub nazwa firmy/instytucji: niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
b) adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto): niezbędny do zaadresowania przesyłki
d) numer telefonu: niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji: niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży
b) adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto): niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży
c) numer NIP: niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży w systemie B2B

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez firmę Del Finio i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

a) imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do firm: Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13) oraz General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (KRS: 0000005009, NIP: 785-15-61-831)
b) imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży w postaci faktury są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu fakturowego Fakturex

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez firmę Del Finio.

Del Finio współpracuje z następującymi operatorami płatności dostępnymi na stronie misterna.pl:

a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495) operatora serwisu payu.pl
b) mElements S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000590484, NIP: 5223047892) operatora serwisu paynow.pl
c) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. operatora serwisu paypal.com
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

3. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z misterna.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wchodząc na stronę misterna.pl/subskrypcja lub klikając na link znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez firmę Del Finio w sklepie misterna.pl.

IV. Cookies - dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na misterna.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta misterna.pl.

W ramach misterna.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach misterna.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach misterna.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach misterna.pl
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych misterna.pl
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu misterna.pl
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z misterna.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w misterna.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

1. Serwer

System informatyczny, z którego korzysta sklep misterna.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę misterna.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Firma Del Finio korzysta z serwerów nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000594747; NIP: 675-14-02-920). Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

2. Cookies

Strona www.misterna.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania przez sklep misterna.pl Ciebie i dostosowania sklepu do Twoich potrzeb.

Strona www.misterna.pl wykorzystuje cookies do:

a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane)
b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)
c) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania misterna.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)
d) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu misterna.pl
e) personalizowania wyglądu misterna.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane)

3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania w misterna.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez misterna.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

5. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

misterna.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej misterna.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

misterna.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

misterna.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

a) Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
b) Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów firmy Del Finio

Del Finio bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na stronie www.misterna.pl linki do innych stron internetowych. Firma nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

a) Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
b) Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Del Finio dane Klienta sklepu misterna.pl takie dane udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa obowiązującej w sklepie misterna.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.misterna.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem misterna.pl/polityka-prywatnosci

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

a) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
c) dostępu do danych osobowych
d) sprostowania lub usunięcia danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Obsługa sklepu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: iodo@misterna.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: iodo@misterna.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Del Finio
Łącznikowa 28/2
15-163 Białystok

Subskrypcja

Chcesz być z nami na bieżąco, otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach? Wystarczy wpisać swojego e-mail'a w odpowiednim polu i już. Gotowe.
Od tej pory będziesz otrzymywał informacje o najnowszych produktach, bieliźnie, która w obecnej chwili jest w promocji, a także o wyprzedażach w atrakcyjnych cenach czy świeżo pojawiających się nowościach. Odpowiednie wiadomości będą wysyłane na podany adres skrzynki poczty elektronicznej.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów pozwoli upewnić się, czy wybrana bielizna będzie bobrze leżała na ciele. Prawidłowo dobrany rozmiar to nie tylko wygoda noszenia bielizny, ale także łatwość modelowania i ekspozycji piękna każdego centymetra ciała w sposób indywidualnie właściwy dla każdego gustu.

Uwaga! Niektórzy producenci stosują nieco odmienne sposoby numeracji swojej bielizny. Polecamy przeglądanie tabeli rozmiarów przypisanych do modelu danego producenta. Wystarczy kliknąć ikonkę 'TABELA ROZMIAR ROZMIARÓW' znajdującą się poniżej zdjęcia bielizny, by upewnić się czy wybrany został właściwy rozmiar.


Poniżej umieszczone znormalizowane automatyczne kalkulatory ułatwią wybranie właściwego rozmiaru bielizny.


Jak dobrać rozmiar biustonosza?
To prostsze niż się wydaje. Potrzebne do tego są dwa pomiary.

Zmierzyć obwód pod biustem.

Zmierzyć obwód w biuście - w jego najszerszym miejscu. Uwaga! Przy pomiarze nie należy napinać miarki.


Kalkulator rozmiaru biustonosza
obwód pod biustem (cm):
obwód w biuście (cm):
rozmiar biustonosza:


 

Jak dobrać rozmiar majteczek?

Wystarczy znać obwód bioder.


Kalkulator rozmiaru majtek
obwód talii / bioder (cm):
rozmiar majtek:

pomoc | kontakt | koszta wysyłki | tabela rozmiarów | bielizna damska | bielizna ślubna | biustonosze | gorsety | seksowna bielizna | blog
0.010991811752319
powered by Strony www Białystok - G3 Media    secured by